idiopaticka skolioza

28. května 2007 v 13:16 | majitelka blogu |  What is skolioza...
4) Idiopatická skolióza:
Idiopatická skolióza je nejčastější typ skoliózy.Začíná nenápadně.Dítě nemá obtíže a není si vědomo,že má deformaci páteře.S postupující progresí choroby se skolióza stává nápadnější.Pokud její vývoj pokračuje bez ovlivnění,může těžce deformovat pacienta.Bohužel,do současné doby není znán způsob,jak včas rozpoznat,která idiopatická skolióza se bude dále horšit.Obvykle to bývají křivky,které začaly v časném dospívání,t.j. okolo desátého roku.
Jak bylo uvedeno,lze rozpoznat počátek skoliózy vyšetřením pacienta v prostém předklonu.Tak lze postihnout již malé strukturální křivky od 5°.Na tom jsou založeny školní preventivní prohlídky dětí ohrožených věkových skupin,t.j. od 9 do 14 let.Tyto děti jsou v řadě zemí pravidelně 1x za rok takto vyšetřovány odborně zaškoleným zdravotnickým personálem a děti podezřelé ze skoliózy nebo s jinými ortopedickými vadami jsou pak předvedeny odbornému lékaři,který rozhodne o dalším postupu.
Malé křivky jsou zjišťovány stejně často u chlapců jako u dívek,ale progrese křivek nastává daleko častěji u dívek a činí to 5-10% z podchycených dětí.
Etiologie: Příčina idiopatické skoliózy je dosud neznámá.Zdá se však,že genetické vlivy jsou důležité u 90% pacientů.Skolióza se jeví jako vázaná na pohlaví s neúplnou penetrací a různou expresivitou.Lze předpovědět,že skoliotik,mající děti,může očekávat skoliózu u 1/3 svých potomků.Pokud však oba rodiče trpí skoliózou,počet dětí se skoliózou bude ještě větší.
Četnost: Přesný výskyt skoliózy v populaci se určuje obtížně,neboť malé křivky jsou asymptomatické a pacienti nevyhledávají lékařskou pomoc.Proto byly prohlíženy velké soubory rtg. snímků plic,dělaných z jiných příčin a bylo shledáno,že okolo 2% dospělých mělo skoliotickou křivku 10° a více a 0,5% mělo křivky větší než 20°.WYNNE-DAVIES
udává výskyt skoliózy u 4% dospívajících dívek a u 0,4% stejně starých chlapců.
Léčení: Cílem léčení skoliózy je zabránit progresi nemoci a předejít s tím spojeným komplikacím.Pacienti,kteří dosáhnou dospělosti s malými křivkami na páteři nejsou tomuto riziku vystaveni.
Účinné léčení páteřní deformace záleží na včasné detekci a rychlém odeslání k léčbě.Obdobím největšího rizika je u idiopatické skoliózy pubertální růst.Aktivní léčení se obvykle zahajuje při křivce 20°.Záleží na věku a na progresi.V současné době jsou 2 základní metody léčby idiopatické skoliózy:Léčení korzetem a operační léčba.Léčení
korzety je účinné u mnoha idiopatických křivek středních hodnot.Pokud je pacient pečlivě kontrolován a korzet poctivě nosí,lze zabránit progresi u 75% až 85% vhodných
případů.Operační zpevnění páteře je nezbytné,když křivka progreduje přes léčbu korzetem,nebo kde léčba korzetem není vhodná.Ačkoliv cvičení posiluje svaly břišní a paravertebrální,což je důležité a vhodné při nošení korzetů,samotné cvičení zatím v žádném případě nezabránilo progresi skoliózy.
Léčení korzetem je účinné u řady křivek,ale korzet musí být pečlivě zhotoven a poctivě nošen 23 hodin denně.Léčba sama trvá obvykle 4-6 roků.Je netbytné,aby pacient měl dobrý vztah k lékaři a našel podporu ze strany rodičů.Léčba korzetem selhává u citově založených a mentálně retardovaných dětí,které korzet odmítají nosit.Korzety nejlépe ovlivňují hrudní,torakolumbální a lumbální křivky do 30° až 40°.Vysoké torakální a cervikotorakální křivky se léčbou korzetem nedají ovlivnit.
Nejznámější je Milwaukee korzet,zavedený v r.1946 Blountem a Schmidtem.Od té doby prodělal četné změny.Skládá se z pánevního koše vyrobeného z plastu a krčního kruhu.Funkce korzetu je derotace a centrace z osy vychýlených obratlů a nikoliv vytahování pacienta hlavovou objímkou.Existují další typy korzetů,které nemají hlavovou objímku vůbec.Jsou to korzet bostonský,korzet podle Chéneau aj.Zkráceně je také nazýváme TLSO (torakolumbální ortéza).Všechny moderní korzety jsou modelovány podle sádrového odlitku pacientova těla a jejich principem je tlakovými silami v kombinaci s možností aktivního dechového rozvíjení hrudníku při plné fixaci za pánevní pletenec ovlivňovat jednotlivá skoliotická zakřivení.Pacienti s korzety nemají omezovat svou tělesnou aktivitu.Mohou sportovat kromě kontaktních sportů a cviků na trampolíně všechno.Ve škole mají cvičit v normální tělesné výchově,ale nemohou být z ní klasifikovány.S ukončením růstu páteře korzet postupně odkládáme,nejdříve ve škole.Mnoho pacientů v korzetu spí až do 18 let.Nejlepší účinek léčby korzetem můžeme očekávat tam,kde se začalo s léčbou před vytvořením těžké deformity.
Chirurgické zpevnění páteře je nezbytné tam,kde léčení korzetem není vhodné.Technika operací páteře se prudce rozvinula v posledních 2 desetiletích.Zlepšení operační nástroje afixátory páteře,peroperační sledování funkce míchy,pokroky v pooperační immobilizaci učinily z operací skolióz bezpečný a účinný prostředek léčby těžkých a progresivních křivek.Kosmetický efekt léčby lze zlepšit i protětím žeber (osteotomie žeber).Ve většině případů se po operaci přikládá sádrový korzet na 1-3 týdny.K plnému srůstu páteře (spondylodéze) dojde za 6-12 měsíců po operaci.V té době nosí pacienti sice korzet,ale nejsou nijak omezováni.Očekávalo by se,že pacienti po spondylodéze funkční hendikep,ale ve všech případech zmenšená hybnost páteře je jen malá cena zaplacená za vyhnutí se komplikacím z progrese křivky.Je velkou chybou odkládat operaci páteře u pacientů s těřkou idiopatickou křivkou do období kostní zralosti,neboť zhoršující se křivka zhoršuje také rizika operace.
Ač chirurgické léčení skolióz se stalo rutinním,není bez nebezpečí.Rozsah operačních zákroků je velký a operace jsou technicky náročné.Vedle velké ztráty krve bývá nejzávažnější komplikací,ač málo častou,poškození míchy a nervových kořenů.Pacienti si musí být vědomi možnosti případné irreverzibilní nervové poruchy.
Principem operační léčby páteře je široké uvolnění obratlů tak,aby bylo možno zakřivení páteře podstatně zmenšit a v této korigované pozici udržet.Zprvu byla dělána prostá spondylodéza vložením kostních štěpů k zadní části páteře (Hibbs 1911).Velký boom páteřních operací zahájil v 60.letech Harrington.Při jeho instrumentaci se vkládá k páteři distrakční tyč,která udržuje korekci pomocí háčků,zakleslých za obratlové oblouky.V současné době se užívají nejen dorzální přístupy,ale také ventrální,torakolumbální,a byly vyvinuty další technické prostředky k udržení korekce.(DWYER-lanko se šrouby do obratlových těl,LUQUE-2 modelovatelné tyče fixované dráty k obratlovým obloukům,ZIELKE-ventrální derotační spondylodéza,kde lanko je nahrazeno kovovou tyčí).Moderní systémy využívají kombinace háčků do kloubů,za oblouky,příčné výběžky,transpedikulárních šroubů spojených tyčemi,po obou stranách páteře,obě tyče jsou napojeny příčnými dvěma konektory.
Především jako předoperační příprava se užívají dnes trakce páteře (u křivek 80° a více st.) a sádrové korzety (u malých dětí).Trakce používal již Hippokrates k vyrovnání páteře na přístroji zvaném "scamnum Hippocrati".Principu vytahování do délky se používá dodnes k uvolňování měkkých struktur křivek.Dosažená korekce však musí být hned zajištěna buď Milwaukee korzetem nebo operací.
Cílenou trakci páteře děláme tak,že pacienta s Milwaukee položíme na sklopný stůl,jeho bederní část fixujeme ke stolu pásem a na hlavu připevníme závaží o hmotnosti 15 kg.
Sklopením stolu o 15° na dobu 15 minut dojde k prodloužení páteře vytažením měkkých struktur,i zlepšení křivek.Dosaženou korekci jistíme korzetem.Jako předoperační příprava se užívá "Halo trakce"."Svatozář" tvoří kovový kruh kolem hlavy,který je k lebce fixován kovovými šrouby.Za tento kruh lze táhnout dostatečnou silou,aniž by to pacientovi působilo nepříjemné pocity.Protitahem může být vlastní tělo pacienta,nebo tah za kost,zavedený do obou femurů (halofemurální trakce),případně další kovová obruč,umístěná kolem pánve a fixovaná k ní dvěma dlouhými hřeby,zavedenými šikmo přes lopaty kosti kyčelní,tzv. "halo-hoop".Obruče halo a hoop jsou spojeny 4 tvarovanými tyčemi,které lze postupně prodlužovat a tím korigovat křivku.
Sádrové korzety přikládáme dnes nejčastěji jako přípravu k operaci pacienta.Během aplikace je pacient vytahován a na místa křivek se působí tlakem a derotací ke zlepšení korekce a to vložením tlakových pelot a pomocných pruhů (surcingle cast).Naložené korzety se mohou příčně rozřezávat v místě vrcholu křivky a klínovitě rozvírat k dosažení větší korekce.V sádrových korzetech se dříve dělala spondylodéza podle Hibbse tím,že se vyřízlo okénko nad páteří.
Výše uvedené způsoby jsou sice zásadní,ale nemůžeme je uplatnit u pacientů s infantilní idiopatickou skoliózou.Zde aplikujeme pomůcky odpovídajcí věku dítěte.Obvykle dáváme upoutávací kazajku,event. s podložením gibu plenou,a tím udržujeme dítě v horizontální poloze co nejdéle.U těžších případů aplikujeme Denis-Brownovu polohovací dlahu,která tahem popruhu pasivně křivku koriguje.Dlaha se skládá z lůžka kovového oblouku na jedné straně,ke kterému dítě přikládáme jeho konkávní stranou a popruhem přitahujeme.Dítě může ležet na zádech i na bříšku.Tam,kde dítě vyžaduje již chůzi,dáváme Kallabisovy třmeny.skládají se z peloty a dvou objímek spojených stavitelnými třmeny.Pelotu situujeme na konvexní stranu křivky,objímky na rameno a tříslo opačné strany těla.
Léčení pacientů s neuromuskulárními skoliózami bývá velkým problémem.Všichni tito pacienti vyžadují přdebším péči ošetřujícího personálu pro velké riziko dekubitů a kardiopulmonálních poruch.Neuromuskulární křivky se nechovají jako křivky idiopatické nebo kongenitální skoliózy.Pokud se křivka jednou ukáže,progreduje obvykle i po zástavě růstu pacienta a vytváří těžkou deformaci páteře.Milwaukee korzet není pro neuromuskulární skoliózy zpravidla vhodný.Skupina vyžaduje lehký,dobře modelovaný korzet,udržující trup zpříma,a který je možno použít i na vozíčku.Děti s těžkou skoliózou,s přepadajícím trupem,při relativně dobré formě progresívní svalové dystrofie,slibující delší život,se mají ve věku 10 let operovat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

co se ti libi neeej????????????

tomaš 14.9% (42)
marek 10.7% (30)
vojta 10.7% (30)
mirek 5.3% (15)
david 10% (28)
jinyyy 26.7% (75)
kamil 5.3% (15)
michal 10.3% (29)
jirka 6% (17)

Komentáře

1 Lilienka Lilienka | E-mail | Web | 8. června 2007 v 17:49 | Reagovat

Zdarec ty jsi navštívila moje stránky že? Dík za komentář :o Máš to tu moc pěkné i když se něvěnuješ skoliose tolik jako já.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama